Vindelsälvsfiske

– Fiske från kust till fjäll

 

Aktuellt

Våra Fiskevårdsområden
Om Vindelälven

Här bedrivs aktiv fiskevård

 
Vi är mycket aktiva och delaktiga i flera projekt som har för syfte att främja beståndsutvecklingen av fisk i älvdalen, habitaten de kräver, fiskvandring, informationsinsatser, kunskap och utbildning. Lyckligtvis slår alla projekt väl ut vilket verkligen börjas synas på fiskbestånden. Det fullkomligt kokar av småöring i de biflöden som har restaurerats och laxen återvänder i antal som vi bara kunde drömma om. Våra fiskevårdsområden har i de allra flesta fall mycket goda förvaltningsregler vilket är av högsta vikt för att inte skada bestånden. Allt detta till lycka för invånarna längs älvdalen och er som fiskegäster. Fisket är samordnat, lättillgängligt och framförallt billigt. Du har en god chans att fånga drömlaxen, troféharren och storöringen på en och samma dag. Om ni tror att vi skojar med er och överdriver möjligheterna så ta en timme av er tid och se på de fina fiskefilmerna från Vindelälvsdalen och bilda dig en egen uppfattning.
 

Flera av våra fiskevårdsområden bedriver aktiv fiskevård och kräver denna rapportering av dig som fiskar lax och öring i älven. För att på enklast möjligast vis kunna göra detta uppmanar vi dig att köpa ett fiskekort i webbutiken märkt med ”fångstrapportering”.

 

Bakgrund Ume/Vindelälvens Fiskeråd: Bildades av fiskeprojektet Vindelälven-Laisälven (1981–1992) i syfte att samordna fisket längs älvarna. Medlemmar: Fiskeförvaltningsorganisationer i avrinningsområdet, vilka också betalar en medlemsavgift baserad på fiskekortförsäljning. Arbetsuppgifter: Fiskevård, fisketillsyn, forskning, utbildning, opinionsbildning, marknadsföring och information i Vindelälvssystemet.

 
Daniel Holmqvist arbetar från Lycksele som bas med fiskefrågor längs nedre Umeälven, Vindelälven och Laisälven. Vill ni komma i kontakt med Daniel så ring 0950- 164 14 alternativt daniel.holmqvist@lycksele.se

 

Aktuellt vattenflöde


VattenWeb

Vindelälven på Facebook

PREMIÄR LILLABBORRTJÄRN LÖRDAG 26/11 kl09.00Nu på lördag kl09.00 så är det premiär på rödingfisket. Premiärkortet kommer bara att finnas att lösa på sjön antingen kontant eller via swisch. Detta på grund av att vi håller på att byta digital fiskekortsleverantör. Vi kommer att försöka finnas på plats från ca 08.30 för att sälja premiärkorten.Som tidigare år så är det bara premiärkortet som är giltigt på premiärdagen. Kortet kostar 150kr och på det kortet får man ta max 3st fiskar. Som vanligt så är bara ett handhållet spö per person som gäller och endast mask och maggot som agn. Barn upp till 12år kan fiska tillsammans på förälders kort, kvoten är dock max 3 fiskar/kort. Kan nämna att vid provborrning i helgen så mätte vi upp 10-12cm is och hoppas på några cm till innan premiären. Väl mött och hjärtligt välkomna. /Styrelsen vindelbygdens fvo ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sammanfattning av laxuppvandringen 2022Som de flesta av Er säkert är medvetna om var sommarens uppsteg av lax avsevärt mindre jämfört med senaste åren. Orsaken till årets svaga uppsteg är en generationseffekt där vi nu erhåller återvandrande avkomma från de svaga årskullarna och värsta sjukdomsåren (2015-2017). Några ytterligare svaga år är att vänta innan situationen vänder igen. Se figuren nedan om elfiske; därefter kan man räkna fram ca 6-år. När det sedan vänder kan vi sannolikt förvänta oss bra laxsteg då situationen vad gäller laxstirr i älven återigen är bra. Extra glädjande med årets elfiske är att vi nu hittar riktigt höga tätheter av laxungar i Laisälvens nedre delar; faktiskt högre än vad som hitintills uppmätts. Nedre delarna av Laisälven inom Västerbottens län kan numera verkligen räknas som laxförande. Bästa lokalerna är dock återigen runt Sandsele/Gargnäs/Vindelgransele följt av Vindelnforsarna. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Förstudie om åtgärder för att möjliggöra vattenföring i Lillån, Renforsen är nu slutfört och nästa fas i process om åtgärd initieras härnäst.Bakgrund:Renforsen med omgivning är en fantastisk plats för såväl fiske och övrigt friluftsliv! Vid låga flöden blir dock Lillån (Västomån) helt torrlagd med den effekten att bland annat fisk och övriga organismer i området riskerar att torrläggas. Området har nära optimala förutsättningar för exempelvis uppväxande laxungar när vatten fortfarande rinner i sidogrenen. Lillån stängdes av under flottningseran för att begränsa brötning av flottningstimmer. Under den minnesvärda försommaren 1995 sprängde dock Räddningstjänsten i Vindeln fördämningen (stenkistan) under den rekordhöga vårfloden (10/6-95 1767m3/sek) som skapade omfattande skador på infrastruktur längs älvdalen. Sprängningen anses sänkt älvsnivån ända uppe i Hjuken med 15cm! Vindelns kommun gjorde därefter åtgärder i inloppet för att säkra vattenföringen i Lillån. Åtgärder som visat sig vara otillräckliga vid riktigt låga flöden och grenen står torrlagd under delar av vinterhalvåret.Sammanfattande resultat av förstudien:- För att få erhålla genomströmning och vattenföring i Lillån vid lågvattenföring krävs att inmätt sträcka från inlopp av Lillån med dess bestämmande nivåpunkt sänks med ca 60cm.- Alternativ åtgärd för att erhålla vattenföring i Lillån är upptröskning av sänkt forsnacke i Renforsen, således öka nivån på uppströmsliggande parti och därmed återförs vatten ånyo i sidogrenen. Bottennivån i djupfåran behöver dock höjas högre än 50cm, baserat på bottenprofilen kommer vattendraget tendera till att breddas, så en höjning av botten kommer ej motsvara en lika stor höjning av i vattennivå.- Återförande av vatten via tidigare avstängd sidogren uppströms nuvarande inlopp kräver höjning av Renforsnacken motsvarande 1m kombinerat med utgrävning av ca 300m. Att skapa den nya fåran innebär dock en större påverkan på närmiljön, och ställer högre krav på diskussioner med intressenter som tex markägare. Detta då även denna metod kräver upptröskling av huvudfåran, samt utgrävning av större massor längs fåransplanerade sträckning.Med bakgrund av genomförd förstudie avser Ume/Vindelälvens Fiskeråd i samarbete med Vindelbygdens FVO söka medel för fysisk åtgärd i huvudsyfte att möjliggöra vattenföring året runt i Lillån. Detaljval av åtgärd är ännu ej bestämt men åtgärdsförslag om sänkning av nivåbestämmande punkt ligger i dagsläget närmast då åtgärden kräver minst insats i förhållande till förväntat resultat. Fortsättning följer...Vindelbygdens FVO ... See MoreSee Less
View on Facebook
Omfattande miljöförbättrande åtgärder i vatten har genomförts längs Vindelälvens avrinningsområde. Målsättning är givetvis förbättrad miljöstatus överlag men huvudfokus för Ume/Vindelälvens Fiskeråd med dess medlemsföreningar är givetvis förbättrade miljöbetingelser för fisk och sedermera bättre fiske.Parallellt med miljöinsatserna har betydande projekt genomförts för fiskets tillgänglighet. En i raden av insatser har nu i det närmaste slutförts av Björksele FVO i Bjurbäcken.Bjurbäcken förvaltas av Björksele FVO längs huvuddelen av vattendraget. Längs en av bäckens större forsar (Bergvattenforsen) återfinns en gångbro som sammanbinder bäcken med ytterligare ett vattendrag; Sillbäcken. Båda bäckarna är goda harrfiskelokaler. Bron vid Bjurbäcken var närmast fallfärdig och behövde rustas upp för att framledes kunna användas av fiskare. Inga vägar finns i närheten av bäcken på motsatt sida. Projektet har finansierats av LONA och Stiftelsen Vindelälvsfiske med Björksele FVO som huvudman. Praktiska arbetet har till största delen skötts av V River service med stöd av lokala krafter från Björksele FVO. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Nyheter

Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar. – Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna...

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen...