Vindelsälvsfiske

– Fiske från kust till fjäll

 

Aktuellt

Våra Fiskevårdsområden
Om Vindelälven

Här bedrivs aktiv fiskevård

 
Vi är mycket aktiva och delaktiga i flera projekt som har för syfte att främja beståndsutvecklingen av fisk i älvdalen, habitaten de kräver, fiskvandring, informationsinsatser, kunskap och utbildning. Lyckligtvis slår alla projekt väl ut vilket verkligen börjas synas på fiskbestånden. Det fullkomligt kokar av småöring i de biflöden som har restaurerats och laxen återvänder i antal som vi bara kunde drömma om. Våra fiskevårdsområden har i de allra flesta fall mycket goda förvaltningsregler vilket är av högsta vikt för att inte skada bestånden. Allt detta till lycka för invånarna längs älvdalen och er som fiskegäster. Fisket är samordnat, lättillgängligt och framförallt billigt. Du har en god chans att fånga drömlaxen, troféharren och storöringen på en och samma dag. Om ni tror att vi skojar med er och överdriver möjligheterna så ta en timme av er tid och se på de fina fiskefilmerna från Vindelälvsdalen och bilda dig en egen uppfattning.
 

Flera av våra fiskevårdsområden bedriver aktiv fiskevård och kräver denna rapportering av dig som fiskar lax och öring i älven. För att på enklast möjligast vis kunna göra detta uppmanar vi dig att köpa ett fiskekort i webbutiken märkt med ”fångstrapportering”.

 

Bakgrund Ume/Vindelälvens Fiskeråd: Bildades av fiskeprojektet Vindelälven-Laisälven (1981–1992) i syfte att samordna fisket längs älvarna. Medlemmar: Fiskeförvaltningsorganisationer i avrinningsområdet, vilka också betalar en medlemsavgift baserad på fiskekortförsäljning. Arbetsuppgifter: Fiskevård, fisketillsyn, forskning, utbildning, opinionsbildning, marknadsföring och information i Vindelälvssystemet.

 
Daniel Holmqvist arbetar från Lycksele som bas med fiskefrågor längs nedre Umeälven, Vindelälven och Laisälven. Vill ni komma i kontakt med Daniel så ring 0950- 164 14 alternativt daniel.holmqvist@lycksele.se

 

Aktuellt vattenflöde


VattenWeb

Vindelälven på Facebook

Varför fiskeregler?Laxen och öringen i Vindelälven är två uppskattade men beskattade fiskarter i nedre Umeälven, Vindelälven och Laisälven med biflöden. Förvaltning av ändliga naturresurser kräver i regel någon form av regelverk för att inte förbrukas, fisk är inget undantag - bruka utan att förbruka är ofta devis som kommer fram. Fiskeregler är således inget som tillkommit för att göra vår fenomenala sysselsättning fiske krångligt och svårt. Fisk och fiske är således en ekosystemtjänst som rätt förvaltad är förnyelsebar, bidrar till folkhälsa och inte minst fantastiskt matråvara. Fisket begränsas av vissa nationella och lokala föreskrifter som bestämmer minimimått, fångstbegränsningar med mera. Nationella föreskrifter beslutas av Hav och Vattenmyndigheten (HaV) och förändras utifrån rådande beståndssituation. Observera att lokala föreskrifter även utöver kan införas av fiskerättsägaren och att DU som fiskare ALLTID är skyldig att känna till vilka regler som gäller i det område du fiskar.Det spelar ingen roll hur mycket sten, grus eller död ved som läggs ut eller åtgärdande av olika vandringshinder för den delen om fiskbestånden inte hinner reproducera sig innan de beskattas bort. En hållbar förvaltning bör grundas på vattnens naturliga produktionsförmåga, val av förvaltningsverktyg är i sammanhanget en smaksak och till stor del upp till fiskeförvaltararen (fiskerättsägaren) att besluta utifrån uppsatta förvaltningsmål, förutsatt att dessa ej strider mot gällande fiskerilagstiftning. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Laxförvaltning och populationsdynamikNedan presenteras antalet uppvandrande laxhonor i förhållande till mängden fångade årsungar vid elfiske följande år. Kurvorna följs åt vilket är logiskt – ökad romdeposition (mängden honor) ger fler årsungar följande år. Mängden årsungar kan inte öka i all oändlighet, någonstans planar det hela ut då älven inte kan bära fler ungar. Nivån när det hela planar ut och maxproduktionen är nådd vet ingen med säkerhet.För varje vildlaxälv längs Östersjön finns populationsmodeller framtagna av Internationella Havsforskningsrådet (ICES). ICES bidrar med vetenskaplig rådgivning och beslutsunderlag till EU varvid ländernas fiskeriministrar slutligen beslutar om kvoter med mera kopplade till uppsatta mål. Östersjölaxen förvaltas enligt principen MSY (Maximum Sustainable Yield) – förenklat uttryckt maximalt fångsuttag utan riskera beståndskollaps. Målet enligt MSY är 75% av maximala produktionen laxsmolt; ej att förväxla med 75% av potentiella mängden vuxna fiskar (hemvändande lekfiskar). MSY-nivån om 75% smoltproduktion motsvarar således ca 40% av potentialen föräldrar. Varje ökning från mål nivå om 75% ger proportionerligt fler föräldrar desto närmre maxproduktionen man kommer. Hur vill vi förvalta vår älskvärda lax? Skall smoltproduktionsmål råda eller mål kopplade till mängd hemvändande föräldrar – beroende av vilken brukare kategori man representerar torde svaret variera. Vi kan dock konstatera att våra kvarvarande vildlaxälvar har betydande potential med möjligheter till landsbygdsutveckling, levande älvdalar och till gagn för fiskerättsägare, närboende och tillresta. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Laxen förr och nu - fisket var bättre förr!Fiske i allmänhet och laxfiske i synnerhet var mycket bättre förr är spörsmål som ofta kommer upp i olika diskussioner beträffande fiskeriförvaltning. Laxfisket var sannolikt mycket bättre förr men vad menas med förr; 100-år sedan, 250-år sedan eller än längre tillbaks? Saker och ting bör sättas lite i perspektiv och då i synnerhet med laxen i Vindelälven. Norrfors kraftstation uppfördes åren 1924-1926 och hindrade all anadrom fisk att vandra upp till Vindelälven mellan 1925-1932. 1933 driftsattes en fiskväg i Norrfors som möjliggjorde lekvandring upp till lek-/uppväxtområdena i Vindelälven. Omfattande yngelutsättningar genomfördes årligen för att beståndet ej helt skulle slås ut. Nuvarande Stornorrfors kraftverk togs i drift 1958 men fungerande fiskväg fanns ej förrän 1960.Historiskt fiskades lax i älven med fasta redskap och då främst på nuvarande "torrsträckan" och i forsarna uppströms tom. Hjuken. Detta fiske har anor från åtminstone 1500-talet. Givetvis fiskades även högre upp längs älven men då företrädelsevis med andra redskap såsom ljuster m.m. Efter andra världskrigets avslut startade fisket längs älvmynningarna och senare även utsjöfisket i södra Östersjön.Mycket positivt har dock skett för Vindelälvslaxen senaste 100-åren men hur mycket som verkligen vandrade upp i älven historiskt vet ingen. Vi vet inte heller hur mycket lax älven kan producera (potential vid full besättning) på sina utomordentliga lek-/uppväxtområden som upptar ca 1 700ha! Likväl har kunskapen blivit bättre och så sent som 80-talet ansågs älven nå full besättning vid en uppvandring av ca 800laxhonor.Laxen är uppskattad men beskattad och långsiktiga målet är givetvis en stark fiskeresurs för fiskerättsägarna, lokalboende och tillresta besökare. Vi är många som skall ta del av den gemensamma fiskresursen. Lyckas vi med en långsiktigt bra förvaltning där föräldrafiskar tillåts komma till lek i sina hemmavatten, kommer vi alla att bli vinnare. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nu har vi precis plockat upp våra pit-tag antenner från Manjaurån. Onödigt kallt med -17C men tidigare under hösten har vattnet varit alltför högt och omöjliggjort detta. Under fyra års tid har vi märkt (pit-tags) flera hundra öringar under ordinarie uppföljande elfiske i syfte att studera vandringen hos öringen i systemet.Dessvärre har vi få registreringar så de öringar som vi märkt högre upp längs Manjaurån och Månsträskån har i alla fall inte vandrat nedströms i någon omfattning. Möjligen vandrar de istället uppströms till ovanliggande Ajaurkalven med Ajaursjön eller förblir stationära i vattendraget. Antennen sattes i bruk innevarande säsong 15april så vi bör ha träffat fönstret för såväl lek-, smolt- och födosöksvandring. Under högvintern torde vandring vara ytterst begränsad rent evolutionärt.Motsvarande märkningar i två andra sidovattendrag under tidigare år visar intensiv rörelse/vandring under försommaren (stigande temp.) runt v.21-22 men även under hösten (sjunkande temp.). ... See MoreSee Less
View on Facebook

Nyheter

Fler sportfiskare hittar till Vindelälven

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och i pandemins tidevarv så har sportfisket i Sverige fått ett rejält uppsving denna sommar. – Vi har sett en stor ökning av fiskare. Generellt så har vi sett fler fiskare längs alla de mer kända sträckorna...

Stor räddningsinsats för Vindelälvslaxen

För att skydda den viktiga Vindelälvslaxen så finns ett fredningsområde söder om Umeå där det är förbjudet att fiska. Trots skyddet finns en dispens om att 2 000 laxar får fiskas upp i det här området men det kommer inte att hända i år.  Stiftelsen för Östersjölaxen...