Forskning

 

FORSKNING & PROJEKT

Forskning & Projekt

Betydande fiskundersökningar har genomförts längs Umeälven, Laisälven och Vindelälven genom åren med tonvikt på lax och öring.

Tidigare var dessa undersökningar främst kopplade till vattenmålet Stornorrfors och dess inverkan på enskilt och allmänt fiske i vattensystemet. Senaste 20-åren har omfattande fiskforskning även skett från annat håll och i synnerhet från våra universitet i Umeå. 

Ume/Vindelälvens Fiskeråd har under åren initierat, deltagit och genomfört en rad forskningsprojekt kopplat till älvens fiskbestånd, i synnerhet med inriktning mot lax och öring. Kunskapen som forskningsresultaten visar söker vi tillämpa efter bästa förmåga i fiskförvaltningen. Exempel på forskningsprojekt är vandringsstudier hos lax/öring, effekter av olika restaureringsinsatser, genetisk kartläggning av delpopulationer öring m.m.

Forskningsprojekten sker i regel samverkansmässigt med våra universitet i Umeå och stor vikt har läggs på att involvera fiskeförvaltningsorganisationerna i arbetet.